Rejestracja umożliwia pełny dostęp do korzystania z usług znanenieznane.pl.
Do rejestracji wymagamy jedynie podania własnej nazwy użytkownika (login), ustalenia swojego hasła oraz podania adresu e-mail.

Na podany adres e-mail zostanie wysłany specjalny link umożliwiający aktywację konta. Adres nie będzie prezentowany na naszych stronach internetowych.

Twoja nazwa użytkownika (login) musi spełniać następujące wymagania:

  • ilość znaków: od 4 do 24,
  • nie może zawierać innych znaków, niż: litery, cyfry, kropki ("."), myślniki ("-") oraz podkreślenia ("_").

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1.             Właścicielem znanenieznane.pl jest OTS „Wolna Przedsiębiorczość”, 58-100 Świdnica, ul. Rynek 38, NIP: 884-10-03-900, REGON: 890275963, KRS: 0000064938 zwane w dalszej części również Administratorem.

 1.2.             Portal znanenieznane.pl to portal turystyczno-podróżniczy, służący wymianie pomysłów, porad, opinii i wskazówek dotyczących turystyki, podróży i sposobów na spędzanie wolnego czasu. Portal realizowany jest w myśl idei Web 2.0 i oprócz treści redagowanych przez Administratora (Treści Redagowane), składa się z Treści Współtworzonych przez Użytkowników (Prywatnych i Biznesowych), których tworzenie jest możliwe m. in. dzięki dostępnemu na Portalu systemowi Komentarzy / Postów, Forów Tematycznych i Blogów (oraz innych Jednostek Treści, które mogą zawierać Materiały).  

 1.3.             Portal zawiera też katalog informacji o Punktach Użyteczności Publicznej (PUP) związanych z turystyką, podróżami i wypoczynkiem, które przedstawiane są w kontekście geograficznym. Użytkownicy Biznesowi portalu mają przy tym możliwość aktualizowania informacji o PUP w takim zakresie, w jakim informacje te dotyczą punktów związanych z danym Użytkownikiem (właścicielem lub innym podmiotem odpowiedzialnym bądź zarządzającym danym punktem – „Właściciel PUP”).

1.4.             Wyszukiwarka / Katalog Portalu oferuje m.in. dostęp do bazy danych Punktów Użyteczności Publicznej związanych z tematyką Portalu, przedstawionych w kontekście geograficznym (PUP), dodanych przez Administratora, jak i Użytkowników. Właściciele PUP mają możliwość aktualizacji informacji o należących do nich lub administrowanych przez nich Punktach Użyteczności Publicznej.

1.5.             Zasady aktualizacji informacji o PUP przez Właścicieli PUP określa odrębny Regulamin Aktualizacji Informacji o Punktach Użyteczności Publicznej.

1.6.             Wymiana informacji (opinii, spostrzeżeń, itd.) między Użytkownikami w ramach Serwisu odbywa się za pomocą publikowanych przez nich Komentarzy / Postów (m. in. w ramach forów dyskusyjnych), jak również Blogów, w których Użytkownicy mogą zamieszczać też Materiały. W szczególności Komentarze / Posty mogą być zamieszczane również pod poszczególnymi informacjami o PUP.

 1.7.             Treści zamieszczane w Portalu znanenieznane.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże Administrator może wprowadzić ograniczenia polegające na tym, że z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane (dalej: „Użytkownicy Zarejestrowani”).

 1.8.             Dostęp do treści w Portalu oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega w tej chwili żadnym opłatom. Właściciel (dalej: „Administrator”) nie wyklucza jednak wprowadzenia opłat dla Użytkowników za wszystkie lub niektóre usługi w przyszłości. Uprzedzone to jednak zostanie uprzednią zmianą niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany a nowa wersja Regulaminu zostanie mu przedstawiona do akceptacji.

 1.9.             Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

 1.9.1.        Regulamin – niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem ../regulamin.php stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1.9.2.      Portal – zbiór stron www zlokalizowanych w domenie znanenieznane.pl, stanowiący własność Administratora, umożliwiający między innymi umieszczanie w tym Portalu informacji o Punktach Użyteczności Publicznej, Materiałów oraz Komentarzy/Postów (w tym w ramach systemu forów dyskusyjnych) oraz Blogów w celu ich publikacji w Internecie i udostępnienia pozostałym Użytkownikom.

 1.9.3.      Punkt Użyteczności Publicznej (PUP)  - punkty związane z turystyką takie jak restauracje, hotele, schroniska, o których informacje dodawane są i aktualizowane zarówno przez Administratora, jak i Użytkowników a następnie przedstawiane w kontekście geograficznym. Jednostki informacyjne dotyczące PUP mogą zawierać Materiały i/lub Posty / Komentarze.

 1.9.4.        Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu, bez względu na fakt dokonania rejestracji w Portalu. Użytkownikiem Portalu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.

 1.9.5.        Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie swoich prawdziwych i aktualnych na dzień rejestracji danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać w Portalu Materiały i Komentarze/Posty a także dokonywac aktualizacji informacji o PUP.

 1.9.6.      Konto Użytkownika (Konto) - wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu  strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach tego Użytkownika w Portalu.

 1.9.7.      Profil Użytkownika (Profil) – wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Konta, jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.

 1.9.8.      Awatar – obraz reprezentujący graficznie Profili (Konto) Użytkownika w formie Obiektu Osadzonego lub Pliku Hostowanego.

 1.9.9.        Komentarz / Post – podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Portalu w ramach jego systemu komentarzy, forów dyskusyjnych i Blogów, w której Użytkownik może w sposób tekstowy dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi myślami i poglądami (wyrażać je) i zamieszczać Materiały.

 1.9.10.   Materiały - teksty, informacje, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne  i programy oraz inne treści zamieszczone przez Użytkownika Zarejestrowanego na serwerach Administratora w celu ich publikacji w Portalu w formie Linku lub pliku o określonych parametrach (w tym w formie tzw. obiektu osadzonego).

1.9.11.   Link - odnośnik przekierowujący do strony internetowej, na której zamieszczony jest Materiał.

1.9.12.   Obiekt Osadzony – Materiał w formie obiektu osadzonego w kodzie stron Portalu przez Administratora lub Użytkownika (w Komentarzu / Poście).

1.9.13.   Plik Hostowany – Materiał w formie pliku wgranego („uploadowanego”) na serwer Administratora przez Użytkownika lub Administratora i hostowany (utrzymywany) na serwerze Administratora;

1.9.14.   Komentarz/Post Publiczny – Komentarz/Post zamieszczony przez Użytkownika Zarejestrowanego na serwerach Administratora w ramach Portalu, dostępny dla nieograniczonego kręgu osób.

1.9.15.   Komentarz /Post prywatny – Komentarz / Post dostępny jedynie dla Zarejestrowanych Użytkowników; za Komentarz / Post prywatny uważa się też prywatne wiadomości wysyłane pomiędzy Zarejestrowanymi Użytkownikami.

1.9.16.   Materiał Publiczny – Materiał zamieszczony w Publicznym Komentarzu/Poście.

1.9.17.   Materiał Prywatny – Materiał zamieszczony w Prywatnym Komentarzu/Poście.

1.9.18.   Materiał Własny – Materiał nie będący Linkiem, do którego prawa wyłączne ma Użytkownik lub którym Użytkownik jest uprawniony swobodnie dysponować.

1.9.19.   Polityka Prywatności – odrębny dokument regulujący szczegółowo zasady prowadzenia polityki prywatności wobec Użytkowników, znajdujący się pod adresem http://znanenieznane.pl/strona-glowna/polityka-prywatnosci

1.9.20.   Użytkownik Zalogowany – Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się w Portalu przy pomocy danych dostępowych do swojego Konta, w szczególności swojego loginu i hasła.

1.9.21.   Nieautoryzowany Dostęp – Użytkownik, który korzysta z Konta, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych lub korzysta z jakichkolwiek zasobów Portalu, nie posiadając do tego uprawnień.

1.9.22.   Nadużycie – wszelkie działania Użytkownika niezgodne z niniejszym Regulaminem.

 

2.      REJESTRACJA W PORTALU

2.1.             W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie głównej Portalu poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu (nazwy, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Portalu), dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2.2.            Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu loginu i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym).

2.3.            W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć. W zakresie wyznaczonym przez Politykę Prywatności, Użytkownik Zarejestrowany może też decydować o tym które dane jego Profilu i Konta zostaną upublicznione lub udostępnione innym Zarejestrowanym Użytkownikom.

2.4.            Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.

2.5.            Użytkownik w trakcie procesu rejestracji lub po zarejestrowaniu się w Portalu, ma możliwość zamieszczenia w ramach swojego Konta tzw. „awatara” tj. małego obrazka, który reprezentuje wizualnie Użytkownika Zarejestrowanego. Zawartość tego obrazka nie może być sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego awatara w przypadku, gdy narusza on obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.

2.6.            Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:

 a)      zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;

 b)      zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności;

 c)      wyraża zgodę na upublicznienie Konta przez Administratora, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Portalu, w tym dodanych przez siebie informacji o PUP, oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, Awatarach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta oraz dodanych przez siebie informacji o PUP, jak i Komentarzy / Postów oraz Blogów może mieć nieograniczony krąg Użytkowników; nie dotyczy to następujących danych:

i. adresu e-mail (o ile nie chodzi o Właścicieli PUP);

ii. hasło do Konta;

iii. kodów aktywacyjnych lub innego typu poufnych danych dostępowych.

 d)      wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Portalu;

 e)      zobowiązuje się do przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszelkich możliwych polach eksploatacji do wszelkich Materiałów (utworów), które zamieści na Portalu w ramach dowolnych jednostek treści (Komentarze / Posty, Blogi, etc.); w razie wątpliwości, przeniesienie następuje z chwilą przyjęcia przez Administratora dzieła, przez co rozumie się PIERWSZE publiczne wyświetlenie danej jednostki treści zawierającej Materiały w postaci utworów na Portalu;

 f)       prawo do wyłącznego korzystania przez Administratora z utworów stworzonych przez Użytkownika i wprowadzonych przez niego do Portalu obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:                                                                                                             

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2.7.            Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu.

2.8.            Administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator. Dane te będą przetwarzane przez spółkę Administratora oraz przekazywane jego kontrahentom w celu realizacji usług dostępnych w ramach Portalu oraz w celach reklamowych.

2.9.            Użytkownik, podając dane osobowe oświadcza, że są one aktualne oraz zgodne z prawdą.

2.10.        Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się ze stosownym żądaniem listownie na adres Administratora.

 

3.      ZASADY UMIESZCZANIA KOMENTARZY/POSTÓW I MATERIAŁÓW
NA SERWERACH ADMINISTRATORA

 3.1.            Użytkownicy Zarejestrowani mogą zamieszczać na serwerach Administratora, w celu publikacji w Portalu, Komentarze/Posty oraz Materiały opatrzone tytułem i krótkim opisem treści zawartych w Komentarzu/Poście lub Materiale. Komentarz/Post może być dodatkowo opatrzone przez Użytkownika Zarejestrowanego statusem: „18+”. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany, dodania lub usunięcia statusu zamieszczonego przez Użytkownika Zarejestrowanego, w przypadku gdy aktualny status jest niezgodny ze stanem faktycznym.

3.2.            Administrator nie ingeruje w treść Komentarzy/Postów i Materiałów (w tym tych, które są zamieszczone w szczególności w ramach forów dyskusyjnych czy Blogów) oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich publikacją. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Komentarzy/Postów lub Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje.

 3.3.            Użytkownik Zarejestrowany umieszczając Komentarz/Post lub jakiekolwiek Materiały (w tym wpisy na Blogu) oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści, w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet.

 3.4.            Korzystanie z Portalu, w tym zamieszczanie Komentarzy/Postów i Materiałów, nie podlega opłatom. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odpłatnych usług świadczonych w ramach Portalu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.

 3.5.            Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Komentarze/Posty oraz Materiały i Awatary, które zamieścił w Portalu.

 3.6.            Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie Komentarza/Postu, Materiału, Awatara lub innej treści przez Użytkownika, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

 3.7.            Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Portalu oraz usunąć swoje Konto z Portalu klikając w odpowiedni link w ustawieniach swojego Konta lub wysyłając ze swojego Konta na adres email Administratora prośbę o usunięcie danych.

3.8.            Jeżeli zdaniem Użytkownika Komentarz/Post lub Materiał narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora za pomocą przycisku „Zgłoś nadużycie” umieszczonego obok Komentarza/Postu lub innej jednostki treści (z Materiałem lub bez).

  

4.      OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 4.1.            Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:

 a)      nie zamieszczania w Komentarzach/Postach Materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,

b)      działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności,

 c)      nie zamieszczanie w Komentarzach/Postach oraz w Blogach i innych współtworzonych jednostkach treści Materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym,

 d)      nie podejmowania działań i zamieszczania Komentarzy/Postów lub Materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Portalu,

 e)      nie używania w Komentarzach/Postach lub Materiałach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.

 4.2.            W przypadku odmowy przez Użytkownika usunięcia treści o których mowa w punkcie  4.1., Administrator ma prawo usunąć je samodzielnie, ewentualnie zablokować lub usunąć Konto Użytkownika Zarejestrowanego.

 

5.      ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 5.1.            Administrator, w granicach maksymalnie dopuszczalnych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za:

 a)      sposób korzystania z Portalu przez Użytkowników i skutki korzystania z Portalu, w tym w szczególności z informacji o Punktach Użyteczności Publicznej.

 b)      treść i formę zamieszczanych Komentarzy/Postów, Materiałów, Awatarów oraz za prawdziwość treści (w szczególności w ramach forów dyskusyjnych i Blogów) i danych umieszczanych przez Użytkownika Zarejestrowanego; dotyczy to w szczególności również informacji zawartych w jednostkach treści opisujących Punktu Użyteczności Publicznej (PUP).

 c)      treść i formę opisów charakteryzujących Konta Użytkowników Zarejestrowanych oraz dodanych przez nich informacji o PUP.

 d)      niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu,

 e)      szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika Zarejestrowanego hasła dostępowego do Konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),

 f)        udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,

g)      utratę Komentarzy/Postów, Materiałów (również w ramach forów dyskusyjnych i Blogów) oraz Awatarów a także danych o PUP zamieszczonych w Portalu spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu lub przepisów prawa,

 5.2.            Administrator zastrzega sobie prawo do:

 a)      okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,

 b)      natychmiastowego skasowania każdej informacji o PUP, Komentarza/Postu, Materiału lub Awatara (w tym w szczególności całego Blogu i całych wątków w ramach forów i komentarzy) bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,

 c)      natychmiastowego skasowania każdego PUP, Komentarza/Postu, Materiału, Awatara, komentarza (w tym w szczególności całego Blogu i całych wątków w ramach forów i komentarzy), co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,

 d)      natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego treści w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Portalu lub przepisów prawa,

 e)      zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych funkcjonalności, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu,

f)        skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Administratora, całej zawartości Portalu.

 5.3.            Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Portalu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcjonalności.

  

6.      REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)

 6.1.            Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

 6.2.            Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora (podać) lub listownie na adres pocztowy Administratora.

 6.3.            Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 6.4.            Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

6.5.            Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 6.3. w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

  

7.      ZMIANA REGULAMINU

 7.1.            Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.

7.2.            Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Portalu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

7.3.            Niezależnie od postanowień punktu 7.2. w razie zmiany Regulaminu, Administrator podczas logowania przedstawi Użytkownikowi nową wersję Regulaminu do akceptacji.

 7.4.            W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Portalu albo wybrać opcję „nie akceptuję”, w momencie wyświetlenia mu nowej wersji regulaminu do akceptacji oraz niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

 7.5.            Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą skutki w postaci bezpowrotnego usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego.

Rejestruj